TOPlist
Praha

Družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Založení družstva, změna stanov a zrušení družstva


Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu ustavující schůze. Družstva se zapisují do obchodního rejstříku - přímý zápis do obchodního rejstříku nově provádějí i notáři. Pro klienty to znamená nejen zrychlení procesu, ale i úsporu nákladů.  Členové družstva se nezapisují do obchodního rejstříku, jejich seznam vede družstvo. Do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo, v případě malého družstva do 50 členů to může být jen jedna osoba - předseda družstva.  Notářský zápis je dále vyžadován při změně názvu družstva, změně sídla, předmětu podnikání,změně výše zapisovaného základního kapitálu (zvýšení nebo snížení). Na schůzi, která schvaluje změnu stanov, musí být přítomen notář, který o přijetí rozhodnutí o změně stanov sepíše notářský zápis, kde se též vyjádří, zda usnesení bylo přijato platně a je v souladu se zákonem a dosud platnými stanovami družstva.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)


Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku, konkrétně do rejstříku společenství vlastníků. Společenství může být založeno buď uvedením stanov do prohlášení vlastníka a nebo přijetím stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek. V takovém případě zákon pro stanovy společenství vlastníků vyžaduje formu veřejné listiny a dle  ustanovení § 1200 odst. 1 NOZ je ke schválení stanov zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.
Lze doporučit účast notáře i při změně stanov, byť dle rozhodnutí Vrchního soudu z 28.7.2015, sp. zn. 7 Cmo 79/15 se taková povinnost vztahuje jen na SVJ vzniklá po 1.1.2014.  Praxe soudů je dosud nejednotná a k tomuto doporučení přispívá i možnost přímého zápisu notářem do rejstříku společenství vlastníků.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek