TOPlist
Praha

Jak probíhá dědické řízení u notáře

Řízení o pozůstalosti


Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k řízení o pozůstalosti.  Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného dědického rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Soudy v Praze pověřují notáře k dědickému řízení na základě    časového rozvrhu, jinde se používá i územní princip - t.j. dle místa bydliště zústavitele ke dni úmrtí. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele.

Dědictví a dědické třídy


Pravidla dědění stanoví nový občanský zákoník. Dědí se ze zákona nebo podle závěti, ale je možná i kombinace obojího. Závětní dědic má přednost před dědici ze zákona, výjimkou jsou však potomci pořizovatele závěti, takzvaní nepominutelní  dědici. Dědí se majetek nebo jeho část,  na dědice přecházejí i dluhy zemřelého. Dědictví lze odmítnout, ale v některých případech pak dědický nárok přechází na potomky toho, kdo dědictví odmítl, což mohou být i nezletilé děti. Vypořádání dědictví se řeší dohodou dědiců nebo notář potvrdí nabytí dědických podílů  podle zákonné dědické posloupnosti. Při dědění ze zákona je stanoveno šest tříd dědiců.

V první třídě dědiců
dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.
Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě dědiců manžel nebo partner, zůstavitelovy rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí tídě dědiců stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a spolužijící osoby.Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek